דוחות ופרטים על פי תקנה 48 לתקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התשע"ה-2014

 

 1. דוח מיידי על מינוי כהונה בחברה (ז051) – 15.06.2017

http://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-050323#?id=013025&reference=2017-13-050323

 1. דוח מיידי על סיום כהונה בחברה (ז052) – 15.06.2017

http://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-050317#?id=013025&reference=2017-13-050317

 1. דוח מיידי על מינוי כהונה בחברה (ז051) – 15.06.2017

http://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-050314#?id=013025&reference=2017-13-050314

 1. דוח מיידי על סיום כהונה בחברה (ז052) –5.2017

http://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-039811#?id=013025&reference=2017-13-039811

 1. דוח מיידי על מינוי / סיום כהונה של רואה חשבון מבקר (ז062) – 9.5.2017

http://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-038611#?id=013025&reference=2017-13-038611

 1. דוח מיידי על מינוי / סיום כהונה של רואה חשבון מבקר (ז062) – 9.5.2017

http://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-038599#?id=013025&reference=2017-13-038599

 1. פרטים נבחרים מתוך הדוחות השנתיים (ז022) 30.3.2017

http://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-028042#?id=013025&reference=2017-13-028042

 1. דוח שנתי – מדיניות ניהול סיכוני האשראי של החברה (ז023) 30.3.2017

http://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-027886#?id=013025&reference=2017-13-027886

 1. דוח מיידי על מינוי כהונה בחברה (ז051) – 28.3.2017

http://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-026281#?id=013025&reference=2017-13-026281

 1. דוח מיידי על סיום כהונה בחברה (ז052) – 28.3.2017

http://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-026272#?id=013025&reference=2017-13-026272

 1. דוח מיידי על מינוי כהונה בחברה (ז051) – 14.3.2017

http://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-021136#?id=013025&reference=2017-13-021136

 1. דיווח פומבי זירת סוחר (ז070) – 16.2.2017

http://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-014554#?id=013025&reference=2017-13-014554

 1. דוח מיידי על סיום כהונה בחברה (ז052) – 16.2.2017

http://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-014521#?id=013025&reference=2017-13-014521

 1. דוח מיידי על מינוי כהונה בחברה (ז051) – 16.2.2017

http://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-014395#?id=013025&reference=2017-13-014395

 1. דוח מיידי על מינוי כהונה בחברה (ז051) – 12.2.2017

http://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-013219#?id=013025&reference=2017-13-013219

 1. דוח מיידי על סיום כהונה בחברה (ז052) – 12.2.2017

http://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-013198#?id=013025&reference=2017-13-013198

 1. דוח מיידי על אירוע או עניין בעל השפעה מהותית (ז041) – 11.2016

http://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2016-13-074439#?id=013025&reference=2016-13-074439