מנהלי חשבונות – מבנה העמלות 

FIRSTINDEX פועלת במקצועיות, אמינות ושקיפות מלאה מול לקוחותינו בכלל ומנהלי תיקים בפרט. מנהל התיקים מקבל דיווח מפורט על כל הפעולות והעסקאות שבוצעו בחשבונות לקוחותיו, על בסיס תקופתי. אנו נתמוך ונסייע לך בחישובי העמלות, תשלומים והניכויים מחשבונות לקוחותיך.

FIRSTINDEX מציעה מספר מסלולי תשלום והתחשבנות של מנהל התיק מול הלקוח בהתאם לחוזה:

דמי ביצועים 

דמי ביצועים הינו האחוז היחסי מהרווח הנקי בתיק לתקופה מוסכמת, כפי שנחתם בין מנהל התיק ללקוח. בתום כל תקופה מוסכמת, דמי הביצועים ינוכו מחשבון הלקוח בהתאם לתנאים שהוסכם בחוזה. במידה וחשבון הלקוח לא צבר רווחים בתקופה המוסכמת, מנהל התיק לא יקבל כל תשלום. כמו-כן, במידה ותיק הלקוח יצבור הפסדים בתקופה מוסכמת מנהל התיקים לא יקבל תשלום עד אשר תיק הלקוח יחזור להציג רווחים.

דמי ניהול 

מנהלי תיקים רשאים לגבות מלקוחותיהם דמי ניהול תקופתיים, בשיעור מוסכם משווי התיק, כפי שהוסכם בין מנהל התיק ללקוח.

תשלום מבוסס נפח מסחר

FIRSTINDEX שומרת לעצמה את הזכות להציע למנהלי תיקים, הנחה בעלות עמלות המסחר או מרווחי הסחר בהתאם לנפח מחזור.

חשוב לציין : ניהול  חשבון הלקוח, דמי הביצועים ודמי הניהול יכולים להיות מיושמים, רק לאחר שהלקוח נתן את הסכמתו בכתב באמצעות חוזה חתום (טופס P.O.A ) המאשר את כל הפעילות בחשבונו.